درباره ما

[vc_row][vc_column][cz_gap id=”cz_16442″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_image id=”cz_81912″ image=”1283″ sk_css=”margin-left:30px;border-style:solid;border-right-width:10px;border-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_css_tablet=”margin-right:0px;”][/cz_image][cz_gap height=”35px” id=”cz_16442″][cz_image id=”cz_47020″ image=”1480″ sk_css=”margin-left:30px;border-style:solid;border-right-width:10px;border-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_css_tablet=”margin-right:0px;”][/cz_image][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_22857″ sk_overall=”margin-bottom:40px;” sk_overall_tablet=”margin-top:80px;”]

درباره پارسامهر

[/cz_title][cz_title text_center=”true” id=”cz_41887″ sk_overall=”margin-bottom:30px;”]

موسسه نظم و امنیت پارسامهر از سال 1381 با نام شرکت گسترده نظم فعالیت خود را آغار نموده است. این موسسه به عنوان اولین مجموعه پلیس خصوصی با مجوز رسمی و تحت نظارت و حمایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفاظت مراقبت حراست و ایجاد امنیت به صورت حرفه ای برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی به شرح ذیل فعالیت نموده و می نماید.

[/cz_title][cz_gap height=”40px” id=”cz_16442″][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_zoom_out_fade” id=”cz_89447″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%20%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%20%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%B3%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%BE%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-104-tick” sk_icons=”color:#ffffff;background-color:#0ca684;padding:3px;” sk_lists=”width:47%;margin-right:3%;margin-bottom:15px;float:left;” sk_icons_hover=”background-color:#242424;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.09);” sk_lists_mobile=”width:100%;margin-right:0px;margin-left:0px;”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”80px” id=”cz_16442″ height_tablet=”75px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_27839″ sk_lines=”background-color:#0ca684;width:65px;”]

مجموعه‌های طرف قرارداد

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_16442″ height_tablet=”20px”][cz_gallery layout=”cz_grid_c8″ hover=”cz_grid_1_no_title cz_grid_1_w_info” id=”cz_74818″ images=”1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098″ custom_size=”100*100″][cz_gap height=”100px” id=”cz_12130″ height_tablet=”75px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1565555956059{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #242424 !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1545822745354{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][cz_gap height=”30px” id=”cz_12130″ height_tablet=”20px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_48568″ cz_title=”” sk_lines=”background-color:#0ca684;width:65px;”]

گواهینامه ها

[/cz_title][cz_gallery layout=”cz_grid_carousel” hover=”cz_grid_1_w_info cz_grid_1_no_icon cz_grid_1_no_title ” slidestoshow=”4″ slidestoshow_mobile=”2″ id=”cz_108969″ images=”975,974,973,972″ custom_size=”thumbnail” sk_subtitle=”font-size:20px;”][cz_gap height=”100px” id=”cz_12130″ height_tablet=”75px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px” id=”cz_12130″ height_tablet=”75px”][/vc_column][/vc_row]