توزیع تجهیزات قانونی دفاع شخصی

توزیع تجهیزات قانونی دفاع شخصی

_
گسترش جمیعت شهرنشینی ، تنوع و تعدد بزهکاری در جامعه ، تغییر شیوه وقوع جرایم و همچنین استفاده از بستر فضای مجازی جهت اعمال مجرمانه ، ضرورت ارتقا ء دانش عمومی و استفاده از ظرفیت و مشارکت آحاد مردم در پیشگیری از وقوع جرائم را امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است.
نظر به اینکه حمل و استفاده مجاز از تجهییزات دفاع شخصی توسط افراد واجد شرایط به تشخیص مراجع ذی صلاح در امر پیشگیری از وقوع برخی جرایم نقش مهمی را ایفا می نماید لیکن نبود ساز و کار قانونی و عدم مدیریت این موضوع امکان بروز حوادث ناگوار در سطح جامعه و زمینه سازسوء استفاده افراد سودجو و مجرمین از این فرصت را فراهم می آورد.