امنیت شبکه

[vc_row][vc_column width=”1/2″][cz_title bline=”cz_line_left_side” id=”cz_89178″ sk_lines=”background-color:#0ca684;width:4px;height:60px;top:-1px;left:0px;”]

امنیت شبکه

حفاظت اطلاعات و شبکه‌ای مطمئن

[/cz_title][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][vc_column_text]

اطلاعات تبدیل به یکی از اقدامات حیاتی سازمان ها تبدیل شده است

وجود حملات سایبری و گسترش این تهدیدات باعث می شود سازمان ها علاوه بر استفاده از امکانات و بهره مندی از شبکه به فکر تامین امنیت زیرساخت شبکه و تمامی سرویس های راه اندازی شده در آن باشند

شرکت پارسا مهر با به کارگیری دانش های بروز در زمینه ی سایبری آمادگی دارد تا خدمات ارزنده ایی را جهت حفظ و تامین اطلاعات ارائه  دهد.

خدمات مشاوره امنیتی شرکت پارسامهرعبارتند از:

[/vc_column_text][cz_stylish_list id=”cz_100634″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%A8%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-071-interface-1″ sk_lists_hover=”color:#0ca684;”][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][cz_image image=”1460″ id=”cz_99742″ sk_css_mobile=”margin-top:40px;”][/cz_image][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][cz_image image=”1466″ id=”cz_97325″ sk_css_mobile=”margin-top:40px;”][/cz_image][cz_gap height=”25px” id=”cz_59733″][/vc_column][/vc_row]

 

[vc_row][vc_column][cz_button title=”ثبت سفارش” btn_position=”cz_btn_center” text_effect=”cz_btn_txt_move_down” id=”cz_101156″ link=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsamehrsecurity.com%2Fcontact%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7″ cz_button=”” sk_button=”border-radius:5px;padding-left:30px;padding-right:30px;text-align:center;font-size:24px;line-height:20px;background-color:unset !important;background-image:linear-gradient(0deg,#004725,#0ca684);” sk_hover=”color:#ffffff;” sk_icon=”border-radius:4px;padding:10px 10px 10px 10px;margin-left:-8px;margin-right:12px;background-color:#ffffff;” alt_title=”تماس با ما”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]