خدمات

[vc_row][vc_column][cz_title id=”cz_60476″ cz_title=””]

خدمات ما

[/cz_title][cz_gap height=”80px” id=”cz_27788″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”حفاظت فیزیکی” icon=”fas fa-building” icon_fx=”cz_sbi_fx_10″ id=”cz_100651″ sk_icon=”font-size:48px;color:#0ca684;padding:16px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#0ca684;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#0ca684;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;” link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d9%2581%25db%258c%25d8%25b2%25db%258c%25da%25a9%25db%258c%2F|title:%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C||” cz_service_box=””]حفاظت فیزیکی از اماکن خصوصی، دولتی، پاساژ ها و…[/cz_service_box][cz_gap height=”39px” id=”cz_73672″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”آموزش” icon=”fas fa-book-reader” icon_fx=”cz_sbi_fx_10″ id=”cz_106989″ sk_icon=”font-size:48px;color:#0ca684;padding:16px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#0ca684;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#0ca684;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;” link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4||” cz_service_box=””]آموزش تخصصی دفاع شخصی با مربیان مجرب به پرسنل حفاظت و حراست[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”امنیت شبکه” icon=”fas fa-tv” icon_fx=”cz_sbi_fx_10″ id=”cz_40524″ sk_icon=”font-size:48px;color:#0ca684;padding:16px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#0ca684;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#0ca684;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;” link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2586%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d8%25a8%25da%25a9%25d9%2587%2F|title:%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87||” cz_service_box=””]حفاظت و تامین امنیت شبکه های کامپیوتری با نیروی متخصص و مجرب[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”حفاظت الکترونیک هوشمند” icon=”fas fa-satellite-dish” icon_fx=”cz_sbi_fx_10″ id=”cz_92779″ sk_icon=”font-size:48px;color:#0ca684;padding:16px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#0ca684;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#0ca684;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;” link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F|title:%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF||” cz_service_box=””]نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند حفاظتی از قبیل GPS، دزدگیر و…[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”حفاظت از گردشگران داخلی و خارجی” icon=”fas fa-plane-departure” icon_fx=”cz_sbi_fx_10″ id=”cz_79271″ sk_icon=”font-size:48px;color:#0ca684;padding:16px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#0ca684;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#0ca684;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;” link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F|title:%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86||” cz_service_box=””]حفاظت شخصی از گردشگران داخلی و خارجی، بازیگران و چهره های معروف[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”تولید وسایل و تجهیزات پلیسی” icon=”fas fa-tools” icon_fx=”cz_sbi_fx_10″ id=”cz_42707″ sk_icon=”font-size:48px;color:#0ca684;padding:16px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#0ca684;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#0ca684;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;” link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af%2F|title:%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF||” cz_service_box=””]تولید انواع وسایل و تجهیزات پلیسی اعم از باتوم، کلاه، سپر و…[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”تجهیزات قانونی دفاع شخصی” icon=”fa czico-024-security-badge” icon_fx=”cz_sbi_fx_10″ id=”cz_32722″ sk_icon=”font-size:48px;color:#0ca684;padding:16px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#0ca684;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#0ca684;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;” link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d9%2587%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25aa%2F|title:%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA||” cz_service_box=””]توزیع تجهیزات دفاع شخصی مصوب پلیس ، لباس و تجهیزات حفاظتی[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_service_box type=”vertical” title=”بازرگانی” icon=”fas fa-globe-americas” icon_fx=”cz_sbi_fx_10″ id=”cz_109057″ sk_icon=”font-size:48px;color:#0ca684;padding:16px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#0ca684;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#0ca684;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#0ca684;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;” link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%2F|title:%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C||” cz_service_box=””]تامین امنیت کالا های تجاری از مبدا تا مقصد[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”110px” height_tablet=”50px” id=”cz_73672″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” parallax=”content-moving” parallax_image=”841″ css=”.vc_custom_1545405379500{padding-top: 130px !important;padding-bottom: 130px !important;}”][vc_column][cz_title id=”cz_69290″]

روش کار چیست؟ 

[/cz_title][cz_gap height=”80px” id=”cz_27788″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”.vc_custom_1545857799760{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” offset=”vc_col-md-4″][cz_process_road road=”cz_road_tl cz_road_cl” line_height=”200px” line_border-style=”dashed” type=”number” number=”.1″ icon_style=”cz_road_icon_custom” id=”cz_43711″ line_border-color=”#ffffff” sk_icon=”font-size:44px;color:#0ca684;background-color:#ffffff;padding:10px;” sk_icon_hover=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#0ca684;”][cz_title id=”cz_17164″ sk_overall=”padding-bottom:20px;”]

ایده خلاقانه

[/cz_title][cz_title id=”cz_42003″ sk_overall=”padding-right:70px;padding-left:70px;opacity:0.6;”]

توقف تعقیب پول و شروع به تعقیب شور.

[/cz_title][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”.vc_custom_1545855611578{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” offset=”vc_col-md-4″][cz_process_road road=”cz_road_lr” line_height=”200px” line_border-style=”dashed” type=”number” number=”.2″ icon_style=”cz_road_icon_custom” id=”cz_61717″ line_border-color=”#ffffff” sk_icon=”font-size:44px;color:#0ca684;background-color:#ffffff;padding:10px;” sk_icon_hover=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#0ca684;”][cz_title id=”cz_41697″ sk_overall=”padding-bottom:20px;”]

شروع به طراحی

[/cz_title][cz_title id=”cz_29600″ sk_overall=”padding-right:70px;padding-left:70px;opacity:0.6;”]

توقف تعقیب پول و شروع به تعقیب شور.

[/cz_title][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”.vc_custom_1545857813353{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” offset=”vc_col-md-4″][cz_process_road line_height=”200px” line_border-style=”dashed” type=”number” number=”.3″ icon_style=”cz_road_icon_custom” id=”cz_70321″ line_border-color=”#ffffff” sk_icon=”font-size:44px;color:#0ca684;background-color:#ffffff;padding:10px;” sk_icon_hover=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#0ca684;”][cz_title id=”cz_12827″ sk_overall=”padding-bottom:20px;”]

توسعه و پرداخت

[/cz_title][cz_title id=”cz_36412″ sk_overall=”padding-right:70px;padding-left:70px;opacity:0.6;”]

توقف تعقیب پول و شروع به تعقیب شور.

[/cz_title][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”120px” height_tablet=”80px” id=”cz_73672″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1545640232205{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #0ca684 !important;}”][vc_column offset=”vc_col-md-9″][cz_title text_center=”true” id=”cz_87363″ sk_overall=”padding-top:2px;padding-bottom:2px;”]

کسب و کار خود را بهبود ببخشید و از زندگی خود لذت ببرید

[/cz_title][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-3″][cz_button title=”برقراری ارتباط با ما” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” text_effect=”cz_btn_txt_move_up” sk_button=”font-size:18px;color:#0ca684;background-color:#ffffff;” id=”cz_24256″ icon=”fa czico-010-support” sk_button_tablet=”margin-top:40px;” alt_title=”انتخاب عالی” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”120px” height_tablet=”80px” id=”cz_73672″][/vc_column][/vc_row]