آشکارساز دستی، منفجره، مخدر ،عوامل شیمیایی و رادیواکتیو TR1000QC

تکنولوژی تحرک یونی ims

زمان آنالیز: ۸ ثانیه

آنالیز مواد منفجره  : پیکو گرم

مواد مخدر: نانو گرم

دوز سنج رادیو اکتیو

اشعه ایکس و گاما

آشکارساز مواد منفجره و مواد مخدر دستی  RT6000S

تکنولوژی طیف نگاری رامان شناسایی مواد مشکوک منفجره مخدر سموم در حالتهای مختلف مواد جامد مایع پودر در پوشش های شفاف پلاستیکی ظروف و یا شیشه های شناسایی نوع و ترکیب ماده در چند ثانیه وجود بیش از ۱۳۵۰۰ نوع ماده شیمیایی در بانک اطلاعاتی و امکان افزودن ماده جدید به بانک اطلاعاتی

آشکارساز مواد منفجره و مواد مخدر رومیزی مدل Milicam lonTracer-200

شناسایی سریع مواد منفجره و مواد مخدر در حد نانوگرم با استفاده از تکنولوژی IMS

معرف های رنگی مواد منفجره  DETEX

شناسایی سریع گروههای مواد منفجره با استفاده از محلول های معرف رنگی حاوی ۵ شیشه ۲۰ میلی لیتر برای  گروه‌های نیترو آراماید، نیترو آلفا تیک ،نمک های نیترات ،کلرات ها  و پروکسید ها