آشنایی با انواع سرقت در مؤسسه حفاظتی

در مؤسسه حفاظتی آموزش های مختلفی به افراد داده می شود. برای آنها که می خواهند به حرفه پلیس یاری مشغول شوند، آشنایی با انواع و اقسام سرقت ها لازم به نظر می رسد. دزدی ها به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شوند که هر کدام دارای شرایط مختلفی هستند. ... ادامه مطلب